BUAtv: Faculty focus - Faculty of Engineering

BUAtv: Faculty focus - Faculty of Engineering
  Watch the video

  click to begin

  Youtube

  Re motlotlo go tswela mosola intaseteri le morafe
  Re dirisana re bapile thata le badira-mmogo ba rona ba intaseteri mo thutong ya rona le mo patlisisong ya rona,
  mme fa re ruta baithuti ba rona re dirisa ditharaano ta nnete,
  dikgwetlho tsa nnete le badirelwa ba nnete gore re tlhomamise gore fa baithuti ba goroga kwa tirong ba kgone go relela fela mo tirong.
  Ka seemo sa patlisiso ya rona diporojeke tsa rona tsa banadikerii nako e ntsi di diriwa mmogo le modira-mmogo mo intaseteri
  ka mathata a a leng a nnete mo intasetering a a tshwanetseng go rarabololwa.
  Gape re na le patlisiso ya theo e re e dirang mme e tsepama mo mme e re fa bokgoni jwa go araba dipotso
  tse di tla bodiwang mo dingwageng tse di tlang.
  Go ya ka thuto ya rona re motlotlo go tswelela go tshwara kamogelosemmuso ya rona dingwagasome tse pedi
  jaanong mme se se raya gore didikerii tsa rona di amogelwa lefatshe lotlhe.
  Bošeng jaana re okeditse diporokerama tsa thuto di le pedi gape mo thutong ya rona ka go ruta boenjeneri
  jwa intaseteri le gape boenjeneri jwa semotlakase sa metšhini.
  Go ya ka patlisiso le ka diporojeke sejanaga sa rona sa letsatsi se re direla sentle thata.
  Ka Kgaisano ya Lefatshe la Letsatsi ka 2015 sejanaga sa rona
  se ne sa nna mampodi ka go fenya mme se ke sekao se le senngwe sa bokgoni jwa rona jwa go nna baitseanape ka patlisiso ya rona ya sethekeniki,
  ka tirisano ya setlhopha le kgatelopele ya rona go na le boitseanape le poposešwa.
  Aforikaborwa e tlhoka baenjineri mme e tlhoka bokgoni
  jwa baenjineri mme ke ka lebaka le re ratang go abela go feta ka go tswelela go fana ka thuto
  e e tswelelang mo bathong ba ba mo tikologong ya lefelo la tiro le mo mafelong a sethekeniki mme ba tlhoka thuto ya semmuso mo mafelong a.
  Ka kgang e re dira go fetsa didipoloma tsa banadikerii le dikhoso tsa banadikerii mo ditikologong jaaka taolo ya mafaratlhatlha,
  boenjeneri jwa intaseteri le boenjeneri jwa seeleketeroniki.
  Dingwaga tse masopedi tse di fetileng e rile Yuniti ya Dithulaganyo tsa Maatla e simolotswe
  re simolotse go batla dikarabo tsa dipotso tse di bodiwang jaanong jaana.
  Go tloga ka nako eo re tlhometse palo ya ditulo tsa patlisiso mo lookwaneng la bio
  le patlisiso ya magala le boenjeneri jwa nyutlelia ka boitseanape mo dikeriting tse dintle le mo maatleng a letsatsi.
  Se se re baya mo boemong jwa go nna baeteledipele mo tikologong ya ditharabololô tsa maatla a a kopakopaneng.
  Ntlha e nngwe ya boeteledipele ke Industry 4.0.
  Industry 4.0 ke ntlha e go buiwang thata ka yone mme e bile pele e bidiwa jalo re ne re tsere karolo mo dithulaganyong tsa matlhale,
  le mo disaenseng tsa tshwetso le mo go gatiseng ga 3D go bopa ka tswelelopele
  mme dilo tse tsotlhe di kopane di re dira go nna baeteledipele mo thulaganyong ya Industry 4.0.
  Framing the NWU Language Debate | Kontekstualisering van die Taaldebat by die NWU Continuation of the NWU's academic programme Does capitalism in SA have a future? NWU-Pukke: 'n Terugblik: studentelewe1960's - 1970's NWU Pukke Caput UNIVERSITEITSLIED | UNIVERSITY SONG | PINA YA YUNIBESITI NWU-Pukke Heide Visekanselier gesels met studente / Vice-chancellor talks to students (1) NWU-Pukke Patria NWU-Pukke Kasteel

  Post a Comment